Pedagógiai alapvetésünk

Iskolánk – Gyurátz Ferenc evangélikus püspök alapításával – az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.

Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be. E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.
Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.
Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

Egy kis ISKOLATÖRTÉNET:

A 121 éves kőszegi evangélikus középiskola születésének története – D. Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkész előadása

Iskola az Árpád téren – Horváth Antal nyugalmazott igazgató előadása (szöveg és diasor)

Kedvcsináló összefoglaló Mesterházy Balázs igazgatótól, amely elhangzott 2020. október 12-én, a hálaadó ünnepségen.

Az alábbi részletek a meglévő – és folyamatosan változó – szakképzés mellett a gimnáziumi képzésünk indulását mutatják be:

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma 2018. szeptember 20-án határozatot hozott, hogy a kőszegi középfokú oktatási
intézményben 2020. szept. 1-jén gimnáziumi osztály induljon.

Egyik erőssége, jövőbe mutató hagyománya épp ennek a 120 éves intézménynek, hogy megalakulása óta többször tanúságot tett megújulási képességéről. Az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette
ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.

Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be. E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.

Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.

Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a
növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai
közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

2001-ben indult újra az evangélikus középfokú oktatás, a Magyarországi Evangélikus Egyház a Dunántúl egyházi szakképzésének bázisát látta az
újraindított intézményben. A következő években a mezőgazdaság mellett különböző szakmák, szakirányok indítása is segíteni akarta azt intézményt, hogy a szakképzés folyamatosan meg tudjon újulni. Az iskola szembenézett a csökkenő tanulói létszámmal és annak következményeivel, de külső segítség nélkül nehéz helyzetbe került.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma ezért elhatározta, hogy a kőszegi oktatási intézményben 2020. szept. 1-jén gimnáziumi osztály induljon alternatív, evangélikus program alapján, amelynek központi eleme a teremtett világgal harmóniában élő keresztyén ember.

A gimnáziumi tagozat beindítása komplex intézményfejlesztéssé vált, ehhez az egyház emberi és anyagi erőforrásokat is biztosított. A Magyarországi Evangélikus Egyház elkötelezett és innovatív segítsége mellett “jókor érkezett” a Kreatív város, fenntartható vidék elnevezésű kormányzati támogatás is, amely segítségével a képzési helyeink (tankert oktatóépülete, tangazdaságban lóistálló, tanszállóvá átépített kollégiumépület, önálló tankonyha) tudta megújulni. Ezzel az elköteleződéssel tudott elindulni 2020. szeptember 1-én az első gimnáziumi osztály, amely pillanatot egy faültetéssel is megjelölt az osztály.

A pandémia sajnos nem segített bennünket abban, hogy a sok személyes találkozást igénylő tantervünket 100%-ban végre tudjuk hajtani, de

nagyon hálásak vagyunk az elinduló osztályért, és reméljük, hogy a vírushelyzet is változni fog.

Négy hívószóval jellemezhető a megújuló kőszegi iskola (nemcsak a gimnáziumi képzés):

 

1. Teremtésvédelemre elkötelezett

Elköteleződünk a ránk bízott, Istentől kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, emberi közösségünk kincseinek, múltjának és jelenének megismeréséről, a jövőről való gondolkodásról, a közösségi lét megéléséről, melynek alapja
a Krisztusban megismerhető szeretet. Ezek az ismeretek és a – Szentírásból megismert – Krisztusban kapott kegyelem tesz bennünket szabaddá a gondolkodásra, cselekvésre. Vigyázni tanulunk teremtett világunkra, nem politikai szlogenek sugallatára leszünk „zöldek”, hanem sokkal inkább azért, mert ez Istentől kapott felelősségünk. 

2.     Közösség
A színvonalasan felújított, barátságos, tanulásra, pihenésre alkalmas kollégiumunkban is várjuk a tanulókat. A szabadidő eltöltésére közösségi tereket és programokat kínálunk. A közös túrázásokat, csendeshétvégéket, táborozásokat, sportversenyeket, vagy éppen a hónapokon keresztül készülő színdarab próbáit remek lehetőségnek látjuk arra, hogy – személyiségformáló hatása mellett – a természeti környezetében harmonikusan működő és a város kulturális közegében helyét megtaláló, erős közösséggé váljunk.

3. Alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó

Azok a tanulók, akik nem érzik készen magukat egy hagyományos és gyakran túlzottan teljesítmény-centrikus gimnáziumra, nálunk sikeresen
felkészülhetnek akár a továbbtanulásra, akár a majdani munkavállalás szakterületének kiválasztására. Általános tantervű gimnáziumként
biztosítjuk a későbbi években (11-12. évf.) megtörténő specializáció lehetőségét, a felsőoktatási követelmények teljesítését, legyen szó akár
nyelvismeretről, akár az emelt szintű érettségiről. Alapvetően tantárgyi rendszerben fogunk oktatni, de készek vagyunk kreatív, kíváncsi, kritikus gondolkodású, erős együttműködési készségekkel bíró tanulóinknak projektek, témahetek, vagy bemutatók sorával lehetőséget adni a fejlődésre, kiteljesedésre. 

Természetesen főállású gyógypedagógusunk és elkötelezett oktatóink segítségével igyekszünk minden – szakképzés tanuló – diákunk számára is biztosítani az egyéni fejlesztéseket.

 
4. Evangélikus

Az induló gimnáziummal kiegészülő iskola nem a nevébe kiírt jelzőtől, de a krisztusi szabadság megélésétől evangélikus. Attól, hogy keresztyén
szellemiségű iskolánkban, mint bármilyen humanisztikus értékeket valló intézményben, önmagáért szeretjük a gyermekeket. És ennek a szeretetnek
van forrása, ennek a szeretetnek a forrását megnevezzük, és a legtöbben Istennek hívjuk, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg. Ezt igyekszünk hitelesen képviselni intézményünkben.